Links for aur-deploy

aur-deploy-0.8.0.tar.gz
aur-deploy-0.8.1.tar.gz
aur-deploy-0.8.2.tar.gz
aur_deploy-0.8.0-py3-none-any.whl
aur_deploy-0.8.1-py3-none-any.whl
aur_deploy-0.8.2-py3-none-any.whl