Links for banhammer.py

banhammer.py-1.0.0-py3-none-any.whl
banhammer.py-1.0.0.tar.gz