Links for bdk

bdk-0.0.12.tar.gz
bdk-0.0.13.tar.gz
bdk-0.0.15.tar.gz
bdk-0.0.8.tar.gz