Links for bibparse

bibparse-1.0.0-py2.7.egg
bibparse-1.0.0.tar.gz